Procedure klokkenluidersregeling
binnen vzw Emiliani

Via deze pagina geven we jou wat extra informatie rond onze procedure van de klokkenluidersregeling binnen vzw Emiliani, wettelijk verplicht en van kracht sinds 15/02/2023.

Deze regeling wordt opgezet om voor (ex-)werknemers en externe partijen een mogelijkheid te bieden een inbreuk of vermoeden van inbreuk te melden.

Wat is een klokkenluider?


Een klokkenluider is een persoon die inbreuken of vermoedens van inbreuken (nalatigheden of handelingen) meldt. Door dit te doen, kan een klokkenluider bijdragen aan het:

 • voorkomen van misbruik, onregelmatigheden en fraude binnen vzw Emiliani.
 • voorkomen van inbreuken op belangrijke wet- en regelgeving en schade ten gevolge daarvan te beperken of vermijden.

Wie kan een melding maken?


 • Alle (ex-)medewerkers van vzw Emiliani, inclusief sollicitanten, vrijwilligers en stagiaires.
 • Iedereen die werkzaamheden gedaan heeft voor vzw Emiliani: leveranciers, (onder)aannemers, consultants …
 • Personen van bestuurlijk en toezichtshoudend orgaan, met uitzondering van personen die instaan voor het dagelijks bestuur van vzw Emiliani.

Welke inbreuken kan je melden?


Elke bezorgdheid die gebaseerd is op informatie uit de werkomgeving op volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkomen witwassen van geld, terrorismefinanciering
 • productveiligheid en -conformiteit
 • veiligheid vervoer
 • bescherming milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • GDPR (= bescherming van de persoonsgegevens)
 • belastingfraude
 • sociale fraude

Hoe kan je een melding maken?


Een melding maken doe je via interne meldkanalen, externe meldkanalen, via openbaarmaking of anoniem. Houd er rekening mee dat een goede omschrijving van de (mogelijke) inbreuk(en) belangrijk is.

Interne meldkanalen

Onze lokale meldingsbeheerder is Annelies De Ridder, bereikbaar:

Externe meldkanalen

 • Bevoegde autoriteiten: Federale ombudsman, FOD Financiën, FOD Volksgezondheid, FOD werkgelegenheid en Sociaal overleg, RSZ, RVA …

Openbaarmaking

Via een openbaarmaking ben je slechts beschermd na een interne en/of externe melding.

Anoniem

Opgelet: wanneer je anoniem een melding maakt, ben je niet beschermd.

Wat gebeurt er na een melding?


 1. Van zodra we jouw melding ontvangen hebben, ontvang je binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging.
 2. Nadien wordt jouw melding geregistreerd in een beveiligd meldingsregister.
 3. Er is mogelijkheid dat er meer informatie wordt opgevraagd.
 4. Binnen de 3 maanden na je ontvangstbevestiging, ontvang je feedback over de uitgevoerde maatregelen.

Hoe word je als klokkenluider beschermd?


Welke bescherming?

 • Meldingbeheerders hebben geheimhoudingsplicht over je identiteit, tenzij jij akkoord bent om je identiteit kenbaar te maken in kader van het onderzoek.
 • Je mag geen enkel nadelig of negatief gevolg ondervinden als gevolg van je melding.

Wanneer ben je beschermd?

 • Je had gegronde reden om een melding te maken.
 • Je melding valt binnen het toepassingsgebied van de wet (zie puntje ‘welke inbreuken kan je melden’).

Wie wordt er beschermd?

 • Jijzelf, tenzij je anoniem een melding maakt.
 • Personen die je actief steunen in je melding (bv. Vakbondsafgevaardigde, collega, familielid …).

Welke ondersteuningsmaatregelen zijn er?

Voor juridische, psychologische of financiële bijstand kan je terecht bij het Federaal instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Rechten van de Mens via deze link

Wie wordt er niet beschermd?


 • Personen die anoniem een melding maken.
 • Personen die een valse melding of deze met kwaad opzet maken.

Meer weten?
In deze handleiding vind je extra informatie.