Gebruikersinspraak bij Emiliani:

Samen Bouwen aan Kwaliteit

Bij Emiliani hechten we veel waarde aan samenwerking. Samen met onze cliënten, hun netwerken, familie en collega's streven we naar een betere levenskwaliteit voor degenen die op onze ondersteuning vertrouwen. Dit is ons hoofddoel. We verwezenlijken dit door middel van open communicatie, dialoog en door individuele en gezamenlijke inspraak.

 

Jouw Persoonlijk Ondersteuningsplan (PoP): Samen Vooruit

Het Persoonlijk Ondersteuningsplan (PoP) is een belangrijk kompas voor elke cliënt. Samen bespreken we welke ondersteuningsbehoeften op dat moment het meest belangrijk zijn. We maken afspraken over hoe we die ondersteuning gaan aanpakken en welke rollen iedereen op zich neemt. Het PoP bevat een paar duidelijke doelen waaraan we actief werken. Samen evalueren we regelmatig onze voortgang. Dit plan is begrijpelijk voor jou als cliënt en voor de mensen om je heen.

 

Samen Stap voor Stap: Jouw Persoonlijk Ondersteuningsplan (PoP)

We creëren het Persoonlijk Ondersteuningsplan (PoP) samen, met jou als cliënt en je netwerk. We voeren het plan gezamenlijk uit en evalueren het samen. Tijdens een gesprek met jou en je steungroep, diegenen die je willen ondersteunen, zitten we samen aan tafel.

 

Jouw Stem Telt: De Cliëntenraad bij Emiliani

Bij Emiliani vinden we het essentieel dat jij zoveel mogelijk zeggenschap hebt over je eigen leven. Daarom geven we jou een belangrijke rol in hoe wij ondersteuning en diensten aanbieden. Dit is waarom de cliëntenraad in het leven is geroepen.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal achttien leden, die elk één van de achttien woningen vertegenwoordigen. Er zijn geen verkiezingen. De cliëntenraad vergadert 4 à 5 keer per jaar volgens een vastgestelde structuur. Informatie van de directie, het collectieve overlegorgaan of anderen kan worden gedeeld. We bespreken agendapunten die door de leden van de cliëntenraad van tevoren zijn ingediend bij een lid van de werkgroep, en maken gezamenlijk afspraken.

 

Samen Werken aan Verbetering: Het Collectief Overlegorgaan (C.O.O.)

Wanneer je bij Emiliani komt, sluiten we met jou een overeenkomst. Hierin leggen we met jou als individu een aantal afspraken vast, zodat je weet wat jij van ons mag verwachten en ook wat wij van jou verwachten.

Naast jouw individuele rechten en plichten, is er het collectieve belang dat vaak meer is dan de loutere optelsom van de belangen van de individuele cliënten. Om dit collectieve belang te behartigen heeft de Vlaamse overheid beslist dat er in voorzieningen voor mensen met een beperking een Collectief Overlegorgaan moet worden (COO) opgericht.

Het COO is een platform waar gebruikers periodiek met de directie samenkomen om te praten over zaken die het welzijn van alle cliënten aangaan. De directie dient vooraf met het COO te overleggen over beslissingen inzake:

  • Collectieve rechten en plichten
  • Algemene woon- en leefsituatie
  • Dienstverleningsconcept
  • Woon- en leefkosten

 

Ook de leden van het COO kunnen punten aanbrengen en dit gebeurt ook regelmatig, soms vanuit eigen ervaringen, soms ook op vraag van anderen. Uiteraard komen alleen punten die betrekking hebben op het collectieve belang aan bod. We vergaderen minstens vier keer per jaar. Je kunt onderwerpen ter bespreking voorstellen via de brievenbus in de voorziening of via e-mail: coo@emiliani.be.

Het COO bestaat uit minimaal 3 en maximaal 22 leden, gelijkmatig verdeeld over de woningen en gebruikers van dagondersteuning. Meer informatie zoals verslagen van de vergaderingen en Huishoudelijk of Kiesreglement van het COO kan u steeds opvragen bij het directiesecretariaat.

Bij Emiliani streven we ernaar om samen te bouwen aan een omgeving waarin iedereen gehoord wordt en bijdraagt aan positieve veranderingen.