1. Doel


Binnen Emiliani hebben we een duidelijke missie: wij bieden mensen met een beperking en hun netwerk professionele ondersteuning bij het zelf invullen van hun leven op het vlak van wonen, leren, werken en vrije tijd. Wij willen mensen met en beperking alle kansen bieden en ruimte geven om waardevol te zijn in en voor hun omgeving. Eigenwaarde en ondersteuning zijn onze kernwoorden. Dit engagement wordt gedragen door een christelijk geïnspireerde mensvisie.


We willen een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel cliënten als medewerkers voorop staat. Uniek en belangrijk in je omgeving is de kern van onze visie en daar willen we samen voor gaan. Om die goede samenwerking vlot te laten verlopen vertrekken we vanuit een aantal kernwaarden:

 • Samen: in Emiliani gebeurt alles door er samen aan te werken. We geloven dat je samen slimmer bent en meer kunt bereiken. Door rekening te houden met elkaars kwaliteiten, beperkingen en meningen kom je tot een duurzaam en gedragen resultaat. Als je samenwerkt, telt iedereen mee.
 • Uniek: we willen oog hebben voor de talenten en competenties van onze cliënten en hen de ruimte geven deze zo goed mogelijk te ontwikkelen in de richting die ze zelf mee kunnen bepalen. Emiliani wil uitdagend en inspirerend zijn zodat de cliënt zijn beste en unieke zelf kan zijn.
 • Dialoog: in Emiliani willen we met elkaar praten. Dat is onze cultuur. Naar elkaar luisteren en je mening kunnen zeggen. Je collega’s aanspreken als je iets goed of net niet goed vindt.
 • Waardevol in je omgeving: cliënt of poetsvrouw, directeur of schilder, iedereen is belangrijk. Iedereen wil impact op de omgeving waarin hij werkt. Met ruimte voor eigen initiatieven op de werkplek krijg je de kans om iets te betekenen voor anderen.
 • Cliëntgerichtheid: de cliënt staat centraal. Elk doel waaraan we samen willen werken vertrekt vanuit een ondersteuningsvraag van cliënten.

Deze kernwaarden uiten zich ook in ons HR beleid.


Ambitie van dit project is om te komen tot één geïntegreerd HR beleid waar verschillende acties op elkaar afgestemd worden zodat medewerkers een duidelijke lijn merken in de ondersteuning en begeleiding naar een duurzame loopbaan.

2. Resultaten


We merken dat we al heel veel zaken doen rond HR beleid en rond het aansturen, coachen, begeleiden en ondersteunen van medewerkers, maar dat veel zaken niet afgestemd zijn op andere zaken waardoor onze inspanningen door de medewerkers niet als één geheel beschouwd worden. We merken ook dat veel zaken niet grondig genoeg gebeuren of dat zelfs goedbedoelde initiatieven en acties een omgekeerd effect hebben op de motivatie, de integratie en de slaagkansen van onze medewerkers naar een duurzame loopbaan toe.

Bedoeling moet zijn om de medewerkers een parcours te laten afleggen waarbij ze zich, na een gedegen aanwervings- en selectieprocedure (of na een mutatie of groei naar een bepaalde (andere) afdeling), optimaal kunnen integreren in de organisatie, waarbij ze zich verder kunnen ontwikkelen terwijl ze opgevolgd en geëvalueerd worden op de juiste manier. Het HR beleid moet een totaalplan worden van start tot finish waarbij HR in de genen van de organisatie geraakt. Ons personeelsbeleid moet explicieter gemaakt worden, geïntegreerd in het globale organisatiebeleid, en moet meer op maat van onze medewerkers gemaakt worden. Dit door het rekening houden met de noden en behoeften van onze medewerkers.

Concreet gaan we volgende tools opstarten, implementeren en inbedden in onze organisatie :

 • Een goed werkend mutatie-, rotatie- en groeisysteem zodat medewerkers (door)groeien binnen de juiste job in de juiste afdeling.
 • Een gestructureerde en correcte onthaalprocedure waardoor (nieuwe) medewerkers zich optimaal kunnen integreren in onze organisatie of binnen een nieuwe afdeling met inbegrip van een verbeterde onthaalbrochure.
 • Een competentiemodel waarbij medewerkers groeien en doorschuiven in de organisatie op basis van hun vaardigheden, kennis en competenties én dit passende bij hun noden en behoeften op vlak van werkritme en werkschema.
 • Een goed werkend evaluatie- en opvolgsysteem waarbij we op geregelde tijdstippen (maar ook tussendoor) het functioneren van de medewerkers kunnen bespreken en waarbij groei, vorming, opleiding en werken met competenties centraal kan staan zodat we ook de opleidingsinspanningen beter in kaart kunnen brengen en transparanter kunnen maken doorheen de organisatie.
 • Nuttige en goed werkende verzuimgesprekken voor medewerkers die vaak afwezig zijn of die dreigen uit de boot te vallen.
 • Een beter communicatiesysteem zodat medewerkers én betere informatie en feedback krijgen over opleidingsmogelijkheden en -kansen én beter de andere diensten/afdelingen leren kennen zodat een mogelijke overstap of groei naar die afdeling beter voorbereid kan worden.

Deze doelstelling past bij onze missie en visie. Wij streven ernaar om mensen met een beperking professionele ondersteuning te bieden bij het zelf invullen van hun leven op vlak van wonen, leren, weren en vrije tijd. Dit kunnen we enkel bereiken als we werken met gemotiveerde, enthousiaste medewerkers die in staat zijn hun job optimaal uit te voeren. We willen een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel cliënten als medewerkers voorop staat. Het voeren van een optimaal, geïntegreerd HR beleid maakt daar deel van uit.

3. Met financiële steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa


Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese financiële ondersteuning van de inspanningen die de lidstaten leveren in het nastreven van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren.

Het ESF daagt organisaties uit om acties op te zetten, die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen.

De prioriteiten van het operationeel programma 2014-2020 in Vlaanderen zijn:

 • Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren
 • Ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden van armoede. De focus ligt op trajecten die leiden naar werkgelegenheid voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
 • Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om langer te werken krijgen in het programma speciale aandacht: ESF-projecten helpen bedrijven om een aantrekkelijke werkomgeving te scheppen voor alle werknemers.

Het Europees Sociaal Fonds wil tot slot blijvend inzetten op transnationale uitwisseling en samenwerking en op innovatie of het stimuleren van vernieuwing van de dienstverlening op de arbeidsmarkt.

Duurzaam loopbaanbeleid
De projecten binnen deze oproep zijn gericht op het verbeteren van de werkbaarheid op de Vlaamse arbeidsmarkt door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie.

Er moet gewerkt worden aan een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen: werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid… De organisatie moet kunnen aantonen dat de acties op maat van de onderneming zijn en in verhouding staan waarin het loopbaanbeleid zich momenteel bevindt.

Hoeveel financiële steun?
In totaal ramen we dat de financiering van het project 165.000,00 EUR zal bedragen. Er is een maximale subsidie door het ESF en het VCF voorzien van 80.000 euro voor ons project met volgende verdeling: maximaal 32.000 euro door het Europees Sociaal fonds (ESF) en maximaal 48.000 euro door het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF). Hierdoor voldoen we aan de minimale private cofinanciering van 50% voor middelgrote en grote ondernemingen.