Zorgzame buurten en Emiliani

Wat is een Zorgzame Buurt?

“In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. Levenskwaliteit staat centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.”

Een zorgzame buurt bestaat uit drie luiken: 

1. Participatie en inclusie 
Een zorgzame buurt focust op de opbouw van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven. Elkaar ontmoeten is hierbij van belang, omdat dit aan de basis van solidariteit ligt. Het gaat om “het kleine helpen”, als toevoeging aan het bestaande aanbod van professionele hulp en dienstverlening. Iedereen is betrokken bij een zorgzame buurt, en zorgzame buurten streven naar inclusie.

2. Het verbinden van informele en formele zorg 
Zorgzame buurten leggen de link tussen de informele zorg (zelfzorg, mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerswerk) en de formele of professionele zorg. Deze link is noodzakelijk voor de vroegdetectie van kwetsbare mensen, de preventie van gezondheidsongelijkheid en de ondersteuning van informele zorgverleners.

3. Intersectorale samenwerking
In een zorgzame buurt werken welzijns- en zorgpartners samen met partners uit andere sectoren (waaronder huisvesting, ruimtelijke ordening, jeugd en cultuur). Zo ontstaat er een lokaal netwerk dat bestaat uit de buurt, het lokale bestuur en de welzijns- en zorgpartners. Zij kiezen samen waarop de zorgzame buurt focust. Het netwerk is gericht op preventie, gezondheidsbevordering en integrale zorgverlening. Omdat levenskwaliteit centraal staat, worden er stappen gezet naar geïntegreerde zorg.

Bron en meer informatie vind je op de website van zorgenvoormorgen.be.

Hoe is Zorgzame Buurten ontstaan?

De toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke deed in 2021 een projectoproep om gedurende 2 jaar minstens 100 zorgzame buurten financieel te ondersteunen. Op 1 maart 2022 werd het startschot gegeven en gingen 133 buurtprojecten aan de slag om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken.​

Hoe wordt Zorgzame Buurten in Lokeren toegepast?

Stad Lokeren tekende hierop in en krijgt een goedkeuring van het Vlaams subsidieproject. Dit is de opstart van ‘Buurtzorg 9160’. Oorspronkelijk werden er subsidies verkregen voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024. Op het einde van deze periode kregen projecten de kans om een verlening van één jaar aan te vragen. Ook Buurtzorg 9160 is verlengd met één jaar.

Het doel van dit project is enerzijds de sociale cohesie bevorderen. Mensen meer bij elkaar brengen en dit met verschillende bevolkingsgroepen: jong en oud, van Belgische afkomst of buitenlandse herkomst … En anderzijds de kennis over de dienstverlening verbeteren zodat inwoners beter weten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen over hun welzijn.

De projectregio is de centrumwijk in Lokeren: Martelarenlaan, Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan, Sterrestraat, Lindestraat, Vrijheidsplein,  Kapellestraat, Kleine Dam, Vlasdam, Oude Vismijn, Durmelaan, Markt, Sportlaan. ​

Heel wat organisaties komen samen voor de concrete uitwerking hiervan aan de hand van een stuurgroep. Hieruit ontstaat het idee om met drie kleinere projecten aan de slag te gaan.

  • Diensten samenbrengen
  • ‘Kleine Helpen’ in de Hoedhaarwijk
  • Zorgzame Handelaars

Welke rol speelt Emiliani hierin?

Emiliani bevindt zich in de aangegeven regio en van hieruit vroeg het Ondersteuningsnet Lokeren en het Sociaal Huis om mee in te stappen als partner. Concreet gingen we actief aan de slag in het project rond het ‘Kleine Helpen’ in de Hoedhaarwijk.

Het Kleine Helpen zit in kleine dingen. Het gaat om wederzijdse steun:

  • emotionele steun: luisterend oor bieden, gesprek voeren …
  • gezelschapssteun: samen een wandeling maken, bezoekje brengen …
  • praktische steun: klusjes uitvoeren, hulp bieden, boodschappen doen voor iemand …

Het Kleine Helpen draagt bij tot een gevoel van verbondenheid en erbij horen, er zijn voor elkaar, het gevoel steun te krijgen in de buurt. Maar ook zelf hulp en steun kunnen bieden en betekenisvol zijn voor een ander.

Met het project zetten we onze eerste stap om verbinding te creëren met de buurt waar we in de toekomst ook een vestiging zullen hebben. Er zijn binnen de Hoedhaarwijk al enkele initiatieven georganiseerd zoals Warme dagen zorg dragen, ganggesprekken, soep bij de buren …

We zijn verder gaan nadenken over hoe we nog actiever kunnen zijn voor het project Zorgzame Buurten. Dit heeft ook geleid tot het herzien van onze visie op een inclusiever Emiliani. We hopen in de toekomst voor al onze werkingen meer betrokkenheid bij de buurt in beide richtingen.